Rekrutacja do udziału w projekcie

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości  i Edukacji Łukasz Dymek w Chodzieży

informuje, że
z dniem 02.10.2017 r. rozpocznie się rekrutacja do udziału w

projekcie „Krok ku lepszej przyszłości” realizowanego w ramach

Osi Priorytetowej 06.Integracja, Działania 06.01. Aktywna Integracja. Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce dokumenty do pobrania.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w ciągu 12 dni roboczych od dnia ogłoszenia naboru.
Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zakończenia naboru przed wskazanym terminem po otrzymaniu 60 Formularzy zgłoszeniowych.
Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w ww. Regulaminie.

Rekrutacja do I edycji Projektu trwa od 02.10.2017r. do 17.10.2017r.

ZAPRASZAMY!

Kontakt:
Koordynator Projektu – Dagmara Osowska
Tel. 502-630-525
e-meil: d.osowska@biuroprojektu.eu
Biuro Projektu
ul. Al. 3 Maja 44 pok.20
76-200 Słupsk