Projekt
„Krok ku lepszej przyszłości”

nr RPPM.06.01.02-22-0063/16

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 06. Integracja
Działanie 06.01 Aktywna Integracja
Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

Cel główny projektu

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 300 osób (180 kobiet i 120 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na bezrobocie i/lub niepełnosprawność, zamieszkujących lub pracujących lub uczących się na terenie powiatu słupskiego/lęborskiego/bytowskiego lub miasta Słupsk, w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2018r.

Grupa docelowa projektu: 

300 osób (180 kobiet, 120 mężczyzn)

zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie powiatu słupskiego, lęborskiego, bytowskiego oraz miasta Słupsk, należących do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:

 • osoby z niepełnosprawnościami 150 osób (90 kobiet i 60 mężczyzn), 
 • osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej 200 osób
  (120 kobiet i 80 mężczyzn), w tym osoby długotrwale bezrobotne 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn), 
 • osoby o niskich kwalifikacjach 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn), 
 • kobiety – 180 osób.

Projekt
„Krok ku lepszej przyszłości”
obejmuje :

WSPARCIE ZAWODOWE

Rekrutacja

 • zostanie przeprowadzona w 6 edycjach, 
 • nabór Formularzy rekrutacyjnych (składane osobiście/za pośrednictwem poczty/elektronicznie), 
 • ocena formalna Formularzy (pod względem kompletności, przynależności do grupy docelowej), 
 • utworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej.

Indywidualne poradnictwo zawodowe (6 godzin)  

300 uczestników projektu odbędzie indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (2 spotkania 3 godzinne). Zakres wsparcia obejmuje analizę potrzeb i oczekiwań uczestnika, określenie predyspozycji zawodowych, utworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD), analizę stopnia oddalenia od rynku pracy, analizę wyników testów. Na spotkaniach doradca określi dalszą ścieżkę uczestnictwa w projekcie.

WSPARCIE SPOŁECZNE

1. Poradnictwo psychologiczne (6 godzin)

150 osób skierowanych na podstawie opinii doradcy zawodowego oraz zgłaszających potrzebę spotkań z psychologiem zostanie objętych wsparciem w zakresie : zdiagnozowania potrzeb uczestnika, wpływu problemu uczestnika na jego sytuację społeczno-zawodową, motywacji uczestników, wskazania rozwiązań problemów, wskazania instytucji, które dodatkowo mogą wspomóc uczestnika.

2. Warsztaty terapeutyczne (8 godzin)

300 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem w postaci zajęć grupowych o charakterze warsztatowym. Zakres wsparcia obejmuje: kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, komunikowanie się międzyludzkie, prawidłowe zachowania w różnych sytuacjach, umiejętności komunikacji społecznej. Efektem warsztatów terapeutycznych będzie zwiększenie motywacji uczestników, chęci do zmiany sytuacji życiowej oraz poprawa sytuacji społecznej.

SZKOLENIA ZAWODOWE:

Szkolenia zawodowe (120-158 godzin

Uczestnicy projektu w grupach 10 osobowych wezmą udział w szkoleniach z zakresu :

 1. Grafik komputerowy (120 godzin) - komputerowe modele barw, przykładowe oprogramowanie dla grafiki rastrowej (Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Paint Shop Pro, GIMP, Paint), przykładowe oprogramowanie dla grafiki wektorowej (CorelDraw, Adobe Flash, Adobe Illustrator), 
 2. Opiekun osoby starszej (120 godzin) – psychologia osób starszych, podstawy geriatrii i gerontologii, pielęgnacja osób starszych, 
 3. Pracownik ds. rachunkowości i księgowości (120 godzin) – charakterystyka aktywów i pasywów, prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie, operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans, dowody księgowe, księgi rachunkowe, współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
 4. Programiści i administratorzy stron internetowych (120 godzin)  administrowanie stron www, tworzenie zawartości strony, projektowanie stron www, promocja strony, katalogi branżowe, 
 5. Spawacz (158 godzin) – budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG, spawanie w praktyce, urządzenia spawalnicze, kwalifikowanie spawaczy.

Możliwe do przeprowadzenia są również szkolenia o innej tematyce w zależności od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Uczestników projektu. Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji.

POŚREDNICTWO PRACY

Indywidualne pośrednictwo pracy (6 godzin) 

Wszyscy uczestnicy projektu uzyskają wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy w terminach dopasowanych do potrzeb uczestników. Na spotkaniach pośrednik pracy przeanalizuje Indywidualny Plan Działania oraz dopasuje oferty pracy do predyspozycji uczestnika. Każdemu uczestnikowi zostaną przedstawione oferty pracy oraz zostanie przeprowadzony wspólny proces rekrutacyjny.

STAŻE ZAWODOWE

Staże zawodowe (3 miesiące):

240 uczestników skierowanych zostanie do odbycia 3 miesięcznego stażu, celem zdobycia doświadczenia zawodowego.

W ramach udzielanego wsparcia zapewniamy ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP oraz stypendium stażowe w kwocie 1850,00 zł + ZUS.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

zwrot kosztów dojazdu 

stypendium szkoleniowe (od 797,92 zł do 1050,59 zł + ZUS w zależności od liczby godzin szkoleniowych),

wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych

w ramach stażu–ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP, stypendium stażowe (1850,00 + ZUS zł).